Platform en diensten

Opinum maakt een Account aan voor de Klant en verstrekt de Klant zijn inloggegevens op of onmiddellijk na de Ingangsdatum om toegang te krijgen tot het Platform. Het moment waarop Klant effectief gebruik kan maken van de Diensten en het Platform, is afhankelijk van het implementatie onboarding project zoals overeengekomen tussen Partijen.

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de tijdige betaling van de Abonnementsprijs, verleent Opinum hierbij aan de Klant een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder de recht op sublicentie, om de Diensten te gebruiken (i) voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant, en (ii) om het Platform en de Diensten beschikbaar te stellen aan zijn Eindgebruikers, gedurende de Termijn en zoals uiteengezet in de relevante documentatie. De omvang van de onder deze voorwaarden verleende licentie is beperkt tot de reikwijdte die hierin uitdrukkelijk wordt uiteengezet, en er zijn geen impliciete licenties onder deze voorwaarden. Opinum behoudt zich alle rechten voor die hieronder niet uitdrukkelijk aan de Klant worden toegekend. Bovendien zal Opinum, onder voornoemde voorwaarden, het Platform en de Diensten leveren,

Opdrachtgever kan haar Eindgebruikers toegang verlenen tot het Platform door per Eindgebruiker een Account aan te maken waarmee de Eindgebruikers gebruik kunnen maken van het Platform. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk blijft tegenover Opinum met betrekking tot het gebruik van het Platform door zijn Eindgebruikers en hun naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Overeenkomst of vereist door de wet op een niet-uitsluitbare basis, is de licentie die door Opinum aan de Klant wordt verleend in het kader van deze Overeenkomst onderworpen aan de volgende verboden. De Klant mag en zal ervoor zorgen dat zijn Eindgebruikers niet: (a) zijn recht op toegang tot en gebruik van het Platform in sublicentie geven, verhuren, toewijzen, distribueren, overdragen, verkopen, leasen, verhuren of anderszins verhandelen of bezwaren; (b) een ongeautoriseerde persoon toegang verlenen tot of gebruik maken van het Platform; (c) het Platform gebruiken om diensten te verlenen aan andere derden dan de Eindgebruikers; (d) inhoud of materiaal van het Platform opnieuw publiceren of verspreiden; (e) back-upkopieën maken van het Platform of de Objectcode achter de Diensten of het Platform; (f) het Platform op enigerlei wijze aanpassen, wijzigen, vertalen of aanpassen; (g) decompileren, reverse-engineeren, de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van het Platform demonteren, of anderszins afleiden of bepalen of proberen de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van het Platform af te leiden of te bepalen, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk dwingend recht; (h) wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken van auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsverklaringen of andere kennisgevingen die op het Platform zijn opgenomen; (i) opzettelijk een virus of andere items van destructieve of bedrieglijke aard verspreiden of het platform gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (j) technische of andere beschermende maatregelen in het Platform verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen. De Klant brengt Opinum schriftelijk op de hoogte van elke inbreuk op deze gebruiksrechten binnen de tien (10) Werkdagen nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden. of anderszins de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van het Platform af te leiden of te bepalen of te proberen af ​​te leiden of te bepalen, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk dwingend recht; (h) wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken van auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsverklaringen of andere kennisgevingen die op het Platform zijn opgenomen; (i) opzettelijk een virus of andere items van destructieve of bedrieglijke aard verspreiden of het platform gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (j) technische of andere beschermende maatregelen in het Platform verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen. De Klant brengt Opinum schriftelijk op de hoogte van elke inbreuk op deze gebruiksrechten binnen de tien (10) Werkdagen nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden. of anderszins de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van het Platform af te leiden of te bepalen of te proberen af ​​te leiden of te bepalen, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk dwingend recht; (h) wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken van auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsverklaringen of andere kennisgevingen die op het Platform zijn opgenomen; (i) opzettelijk een virus of andere items van destructieve of bedrieglijke aard verspreiden of het platform gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (j) technische of andere beschermende maatregelen in het Platform verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen. De Klant brengt Opinum schriftelijk op de hoogte van elke inbreuk op deze gebruiksrechten binnen de tien (10) Werkdagen nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden.

De Klant erkent alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van het Platform na te leven.

Voor alle duidelijkheid: de Klant heeft geen recht op toegang tot de softwarecode (inclusief Objectcode, tussencode en broncode) van het Platform, noch tijdens, noch na de Looptijd.

Professionele diensten

Naast het Platform kan de Klant via elektronische post bijkomende Diensten van Opinum aanvragen, zoals uiteengezet in artikel 20.5 van deze Algemene Voorwaarden. De reikwijdte en toepasselijke vergoedingen voor dergelijke Services worden gespecificeerd in de Bestelling.

Opinum levert de Diensten in volledige onafhankelijkheid en plant haar activiteiten naar eigen goeddunken. Deze onafhankelijkheid vormt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst, zonder welke de partijen deze niet zouden hebben gesloten. Deze Overeenkomst mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een arbeidsovereenkomst tussen de Klant en de door Opinum aangestelde persoon of personen.

Samenwerking met de klant

De Klant erkent en stemt ermee in dat, wil Opinum de Diensten effectief op een correcte, tijdige en efficiënte manier kunnen uitvoeren, de Klant met Opinum moet samenwerken door, kosteloos, (i) managementbeslissingen, informatie, en goedkeuringen; en (ii) tijdige en passende toegang bieden tot de faciliteiten, het personeel, de apparatuur, de middelen en de systemen van de Klant, en alle relevante informatie en documentatie (om juist en volledig te zijn) zoals nodig om de uitvoering van de Diensten te vergemakkelijken.

De Klant zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten en het Platform bij zijn Eindgebruikers te promoten.

Cliënt gegevens

Tijdens het gebruik van het Platform kan de Klant Klantgegevens uploaden. De terbeschikkingstelling van dergelijke Klantgegevens zal in overeenstemming zijn met de formaten en normen die door Opinum worden verstrekt. Indien de terbeschikkingstelling van de Cliëntgegevens niet voldoet aan de hierboven vermelde formaten en normen, zal Opinum bijkomende vergoedingen en kosten aanrekenen aan de Cliënt wegens de conversie van de Cliëntgegevens.

De Klant garandeert dat alle Klantgegevens die worden verstrekt in overeenstemming met artikel 4 te allen tijde waar, nauwkeurig en niet misleidend zijn. Opinum behoudt zich het recht voor om Cliëntgegevens te bewerken of uit te sluiten zodra ze merkt dat ze onjuist of onvolledig zijn of in strijd zijn met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Alle klachten of vorderingen met betrekking tot de Klantgegevens en het verbruik ervan, de door de Klant verleende of aangeboden diensten of specifieke verzoeken van de Eindgebruiker of derden dienen door de Klant te worden behandeld, zonder bemiddeling of tussenkomst van Opinum. Opinum is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke claims. Opinum kan te allen tijde en naar eigen goeddunken (i) Cliënt (ondersteunende) diensten ter zake aanbieden aan een Eindgebruiker, (ii) optreden als tussenpersoon tussen Cliënt en Eindgebruiker,

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is alleen de Klant verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van de Klantgegevens en voor het maken van de nodige back-ups om verlies en/of corruptie van de Klantgegevens te voorkomen.

De Klant verleent hierbij aan Opinum een ​​niet-exclusieve licentie om de Gegevens van de Klant te kopiëren, te reproduceren, op te slaan, te verspreiden, te publiceren, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen in de mate die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van Opinum's verplichtingen en de uitoefening van Opinum's rechten onder deze overeenkomst. De Klant verleent Opinum ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven aan zijn aanbieders van hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiediensten voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van Opinum's verplichtingen en de uitoefening van Opinum's rechten onder deze Overeenkomst, altijd onder voorbehoud van eventuele uitdrukkelijke beperkingen elders in deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande blijven Klantgegevens het enige en exclusieve eigendom van Klant.

De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor de Klantgegevens die aan Opinum worden verstrekt. De Klant garandeert Opinum dat de Klantgegevens bij gebruik door Opinum in overeenstemming met deze Overeenkomst geen inbreuk zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy of enige andere wettelijke rechten van een persoon, en geen inbreuk zullen maken op de bepalingen van enige wet, statuut of reglement, in enig rechtsgebied en onder enige toepasselijke wet en is niet onwettig, crimineel, bedrieglijk of frauduleus of enige andere handeling die onwettig is, en zal de naam, reputatie of goodwill van Opinum niet nadelig of negatief beïnvloeden.

Beveiliging en gebruik

De Klant zal redelijke inspanningen leveren, waaronder redelijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot Accounttoegangsgegevens, om ervoor te zorgen dat geen onbevoegde persoon toegang kan krijgen tot het Platform met behulp van een Account en zal passende beveiligingsmaatregelen nemen en handhaven om het Platform te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of kopiëren door iedere persoon.

Opinum zal alle redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Diensten voor de Klant te behouden, maar garandeert geen 100% beschikbaarheid.

De Klant mag het Platform niet gebruiken: (a) op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of (b) in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Gebruikscontrole

Als de Klant via het Platform het gebruik ervan kan monitoren, is de Klant verplicht om het gebruik van het Platform minimaal maandelijks te monitoren en te inspecteren. Indien de Klant het bedrag aan (Abonnements)vergoedingen verschuldigd aan Opinum op basis van het gebruik te laag heeft betaald, zal de Klant Opinum hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De (Abonnements)vergoedingen van de Klant zullen worden aangepast op basis van het gebruik.

Opinum heeft het recht om het gebruik van het Platform door de Klant te controleren en te inspecteren, zonder daartoe verplicht te zijn. Indien uit een dergelijke inspectie blijkt dat de Klant het bedrag van de (Abonnements)vergoedingen verschuldigd aan Opinum te weinig heeft betaald, zal de Klant, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover Opinum beschikt, het bedrag van deze te lage betaling onverwijld aan Opinum betalen, samen met een eventuele te late betaling. interesse.

Intellectuele eigendomsrechten

Opinum is en blijft of wordt (indien van toepassing) de enige en exclusieve eigenaar van het Platform, de Diensten en de toepasselijke documentatie en alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten. Niets hierin zal eigendomsrechten of eigendomsrechten in of over het Platform, de Diensten of toepasselijke documentatie overdragen aan de Klant of een derde partij. De Klant verkrijgt op geen enkele wijze titels, eigendomsrechten, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van welke aard dan ook op het Platform of de Diensten, met inbegrip van materiaal dat wordt verstrekt in het kader van ondersteunende diensten of in kopieën ervan.

De Klant stemt ermee in om op geen enkele manier eigendomsmarkeringen, inclusief handelsmerken of copyrightvermeldingen, op of in het Platform of de Diensten te verwijderen, te onderdrukken of te wijzigen, of zichtbaar te zijn tijdens de werking ervan, of op media of op toepasselijke documentatie. Klant zal dergelijke eigendomskenmerken opnemen of reproduceren in alle toegestane back-ups of andere kopieën.

Claims wegens inbreuk door derden

Opinum zal onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van elke claim van een derde partij met betrekking tot een vermeende of daadwerkelijke inbreuk door het Platform of de Diensten of ander materiaal dat door Opinum ter beschikking wordt gesteld, en zal het recht krijgen om de verdediging en schikking van een dergelijke claim te controleren en te leiden. De Cliënt heeft het recht om op eigen kosten aan dergelijke procedures deel te nemen. Opinum zal de Cliënt regelmatig op de hoogte houden van de stand van de procedures en/of schikkingsonderhandelingen. De Klant stemt ermee in om redelijkerwijs met Opinum samen te werken bij de verdediging en afwikkeling van een dergelijke vordering. In het geval dat het Platform of de Diensten of ander materiaal waarnaar hierboven wordt verwezen, naar de redelijke mening van Opinum waarschijnlijk het voorwerp zullen worden of zullen worden van een vordering wegens inbreuk zoals hierboven uiteengezet, heeft Opinum het recht, naar eigen goeddunken en kosten, om (i) het (vermeend) inbreukmakende materiaal te wijzigen of te vervangen zodat het geen inbreuk meer maakt met behoud van substantieel gelijkwaardige functionaliteit; of (ii) voor de Klant het recht verkrijgen om dergelijk materiaal te blijven gebruiken, op de markt te brengen en te verspreiden volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. In het geval dat een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform of de Diensten zich voordoet, zal de Klant het gebruik ervan onmiddellijk staken. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, kan Opinum naar eigen goeddunken de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding of schadeloosstelling beëindigen. dergelijk materiaal op de markt brengen en distribueren volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. In het geval dat een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform of de Diensten zich voordoet, zal de Klant het gebruik ervan onmiddellijk staken. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, kan Opinum naar eigen goeddunken de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding of schadeloosstelling beëindigen. dergelijk materiaal op de markt brengen en distribueren volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. In het geval dat een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform of de Diensten zich voordoet, zal de Klant het gebruik ervan onmiddellijk staken. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, kan Opinum naar eigen goeddunken de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding of schadeloosstelling beëindigen.

Opinum is niet aansprakelijk voor enige claim die gebaseerd is op (i) het ongeoorloofd gebruik door de Klant of Eindgebruiker van het Platform of de Diensten, (ii) wijziging door de Klant, Eindgebruiker of een derde partij van een deel van het Platform, of (iii) ) Gebruik van het Platform of de Diensten door de Klant of Eindgebruiker in ongeoorloofde of onverenigbare combinatie met niet-Opinum-producten of -diensten.

Vertrouwelijkheid

Elke partij zal alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de andere partij vertrouwelijk behandelen en geheim houden en zal deze niet bekendmaken, hetzij in schriftelijke, mondelinge, elektronische of andere vorm, aan enige derde partij, anders dan haar agenten, functionarissen, werknemers, professionele adviseurs, verzekeraars, onderaannemers of adviseurs waar dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is, alle vertrouwelijke informatie die tijdens de onderhandeling en uitvoering van de overeenkomst is vernomen. Vertrouwelijke informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt bekendgemaakt, mag door de ontvangende Partij niet worden gebruikt voor enig ander doel dan vereist voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Beide Partijen zullen voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te behouden en in het bijzonder verbinden de Partijen zich ertoe dat zij: (a) geen enkel onderdeel van de Vertrouwelijke Informatie zullen kopiëren of anderszins exploiteren anders dan hierin voorzien, noch enige onthulling doen met verwijzing daarnaar aan een derde partij, (b) zal de onthullende Partij onmiddellijk op de hoogte stellen als zij zich bewust wordt van een vertrouwensbreuk en de onthullende Partij alle redelijke assistentie verlenen in verband daarmee.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op enig geheim of informatie die: (a) wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt anders dan door een schending van de Overeenkomst of (b) waarvan kan worden aangetoond dat deze bekend was bij de ontvangende Partij vóór openbaarmaking door de onthullende Partij of, (c) rechtmatig is verkregen van een derde partij of, (d) waarvan kan worden aangetoond dat het is gecreëerd door de ontvangende Partij onafhankelijk van de openbaarmaking en anders dan als onderdeel van het project.

De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover vertrouwelijke informatie openbaar moet worden gemaakt op grond van enige wet- of regelgeving of op grond van een gerechtelijk of overheidsbevel of verzoek, op voorwaarde dat de ontvangende Partij (i) de bekendmakende Partij hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stelt om een ​​conservatoir bevel of gelijkwaardig te vragen, tenzij het de ontvangende partij wettelijk verboden is dit te doen; (ii) redelijkerwijs samenwerkt met de Bekendmakende Partij bij diens redelijke inspanningen om een ​​conservatoir bevel of ander passend rechtsmiddel te verkrijgen; (iii) alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt dat wettelijk verplicht is bekend te maken;

De bepalingen van dit artikel treden in werking vanaf het begin van de onderhandelingen tussen de partijen en blijven van kracht gedurende vijf (5) jaar na de beëindiging van deze overeenkomst.

Betaalvoorwaarden

Gedurende de Looptijd en als tegenprestatie voor de licentie om het Platform te gebruiken, om de Diensten en standaardondersteuning (dwz toegang tot online documenten en community) te ontvangen, stemt de Klant ermee in de Abonnementsprijs te betalen. De abonnementskosten staan ​​vermeld op de website van Opinum (https://www.opinum.com/pricing). De abonnementskosten omvatten geen eenmalige set-up (inclusief standaard implementatie en activeringsondersteuning (zoals activering van het account)) en enige andere ondersteuning. Daarom zijn de eenmalige set-up en elk ander type ondersteuning dat niet als standaardondersteuning wordt beschouwd, onderworpen aan de toepasselijke ondersteuningskosten zoals uiteengezet in de Order. De Abonnementsprijs en alle andere vergoedingen, kosten of verschuldigde bedragen worden betaald zoals uiteengezet in de Bestelling en de Algemene Voorwaarden. Alle betalingen onder deze Overeenkomst zullen worden gedaan via bankoverschrijving,

De Abonnementsvergoeding is vooraf betaalbaar en wordt maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks gefactureerd zoals gedefinieerd in de relevante Order(i) onmiddellijk na de schriftelijke goedkeuring door de Klant van een Order voor de Initiële Termijn, en (ii) voorafgaand tot het begin van de volgende Verlengingstermijn. De abonnementskosten worden herzien, aangepast en verhoogd aan het einde van de initiële periode of verlengingstermijn (indien van toepassing) in overeenstemming met de toepasselijke volumeparameter. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat alle vooruitbetalingen die zijn gedaan op grond van deze Algemene Voorwaarden definitief en niet-restitueerbaar zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant geen recht op enige restitutie.

Eventuele aanvullende ondersteuningsvergoedingen of andere kosten, vergoedingen of verschuldigde bedragen worden maandelijks op tijd- en materiaalbasis gefactureerd en zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Facturen worden in PDF-formaat verzonden naar het e-mailadres van de Klant, vermeld in de Bestelling, of schriftelijk naar het fysieke adres van de Klant indien de Klant hier specifiek om verzoekt.

De Klant stemt ermee in om alle aan Opinum verschuldigde betalingen uit hoofde van de bepalingen van deze Overeenkomst binnen dertig (30) dagen na factuurdatum en in euro te voldoen, tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval van laattijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Klant jegens Opinum onmiddellijk opeisbaar.

Alle bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan Opinum moeten worden betaald, zullen worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering en vrij van alle inhoudingen of inhoudingen van welke aard dan ook, tenzij dit wettelijk verplicht is, in welk geval de Klant zich ertoe verbindt Opinum dergelijke extra bedragen te betalen zoals nodig is om ervoor te zorgen dat de door Opinum ontvangen nettobedragen na alle inhoudingen en inhoudingen niet lager zijn dan die betalingen zouden zijn geweest zonder dergelijke inhoudingen of inhoudingen. De op grond van deze Overeenkomst te betalen bedragen zijn exclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen, die bovendien aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle algemene, staats- of lokale invoer-, gebruiks-, toegevoegde waarde-, inhoudings- of andere belastingen in verband met de levering of het gebruik van het Platform of de Diensten.

Het bedrag van elke factuur die niet betaald is binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum, is automatisch onderworpen aan een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke rentevoet van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de verwijlintresten bij handelstransacties, welke rente dagelijks zal worden samengesteld vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de volledige betaling door Opinum. Bovendien betaalt de Klant alle kosten die Opinum maakt als gevolg van de (buiten)gerechtelijke uitwinning van de betalingsverplichting van de Klant uit hoofde van dit artikel, met een minimum van 150 EUR. Indien de Klant enige uitstaande bedragen niet betaalt binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, heeft Opinum het recht om zijn verplichtingen en de rechten van de Klant op te schorten tot de betaling van dergelijke uitstaande bedragen.

Elke factuur van Opinum wordt geacht door de Klant te zijn aanvaard indien ze niet wordt betwist per aangetekende brief aan Opinum waarin de reden van de betwisting wordt uiteengezet, en dit binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum van die specifieke factuur. factuur.

In het geval dat het gebruik van het Platform, Diensten of ondersteunende diensten aanleiding geeft tot extra kosten en/of uitgaven voor de Klant van derden (inclusief maar niet beperkt tot software-integratiekosten), zijn dergelijke kosten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen ze niet worden geclaimd. van Opino.

Beperking van aansprakelijkheid

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel en elders in deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze Overeenkomst of die verband houden met het onderwerp van deze Overeenkomst, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plicht of anderszins, en vorderingen van derden, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst.

Geen van de partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor verliezen die voortvloeien uit een geval van overmacht.

Onder voorbehoud van de maximaal toegestane omvang door de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van Opinum onder deze Overeenkomst met betrekking tot elk evenement (of reeks van verbonden evenementen) en per contractjaar niet hoger zijn dan de Abonnementskosten betaald door de Klant aan Opinum onder de huidige Overeenkomst in het contract. jaar waarin de gebeurtenis (of de laatste van de reeks van samenhangende gebeurtenissen) die aanleiding gaf tot de claim, zich heeft voorgedaan.

Behoudens voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Opinum in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant en/of Eindgebruiker voor enige indirecte, punitieve, speciale, gevolg- of gelijkaardige schade (inclusief schade voor winstderving, verwachte besparingen, gederfde inkomsten). of inkomen, verlies van gebruik of productie, verlies van zaken, verlies of corruptie van gegevens, verlies van database of software, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade). Elke Partij heeft de plicht om de schade te beperken.

Termijn

De Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum voor de Eerste Termijn en wordt daarna automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) jaar (elk een "Verlengingstermijn"), tenzij een van de Partijen ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan het verstrijken van de Initiële Termijn of enige (volgende) Verlengingstermijn.

Opinum kan deze Overeenkomst en/of de hieronder verleende gebruiksrechten beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien de Klant op grond van deze Overeenkomst geen enkel bedrag betaalt aan Opinum en de Klant er niet in slaagt om dit betalingsverzuim te herstellen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum van een dergelijke melding. De Klant erkent en stemt ermee in dat elk gebruik van het Platform of de Diensten buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, tenzij dergelijk gebruik uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Opinum, Opinum het recht geeft om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen (of anders, op verzoek van Opinum). optie, schorsing) van de licentie verleend onder deze Overeenkomst en/of de Overeenkomst wegens wezenlijke schending door de Klant, zonder dat enige formaliteit vereist is en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Opinum beschikt krachtens deze Overeenkomst of onder de toepasselijke wetgeving.

Elke Partij kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien de andere Partij deze Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van een dergelijke kennisgeving door de in gebreke blijvende Partij, op voorwaarde dat Opinum zal het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen (of als alternatief de Diensten en/of gebruikersrechten die hieronder worden verleend op te schorten) na schriftelijke kennisgeving in het geval dat de Klant de licentievoorwaarden hieronder schendt of inbreuk maakt op Opinum's Intellectuele Eigendomsrechten, Vertrouwelijke Informatie, of zijn verplichtingen onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Voor alle duidelijkheid: downtime die direct of indirect wordt veroorzaakt door een van de volgende zaken wordt niet beschouwd als een schending van deze Overeenkomst: (i) een geval van overmacht; (ii) een storing of storing in de computersystemen of netwerken van de Klant; (iii) elke schending door de Klant van deze Overeenkomst; of (iv) gepland onderhoud uitgevoerd in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Elke partij kan de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met ingang van de datum van bezorging van een dergelijke kennisgeving, indien de andere partij het onderwerp wordt van een vrijwillig of onvrijwillig faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins wordt geliquideerd of ophoudt te handelen. bedrijf.

Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Klant Opinum onverwijld alle vergoedingen en andere bedragen betalen die door of verschuldigd zijn aan Opinum met betrekking tot de Diensten en het gebruik van het Platform, tot en met de datum van beëindiging, met inbegrip van (niet-uitputtende lijst) de volledige abonnementskosten en eventuele aanvullende ondersteuningskosten of andere kosten, vergoedingen of verschuldigde bedragen. Bovendien zullen alle gebruiksrechten die krachtens deze Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn verleend, met inbegrip van het recht om het Platform te gebruiken volgens artikel 2, automatisch eindigen en zal de Klant alle Intellectuele eigendom of andere eigendomsinformatie (inclusief de documentatie) van Opinum teruggeven. en alle kopieën daarvan, in zijn bezit of onder zijn controle, aan Opinum. Behalve zoals vereist om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten,

Updates

Opinum zal gedurende de Termijn diensten leveren met betrekking tot de vereiste updates aan de Klant. In het bijzonder behoudt Opinum zich het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen en updates aan de functionaliteiten van het Platform door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, op voorwaarde dat Opinum geen materiële functionaliteiten van het Platform zal wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. kennisgeving aan de opdrachtgever. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Opinum om bijkomende eigenschappen, functionaliteiten, modules of andere ter beschikking te stellen waarvoor bijkomende vergoedingen gevraagd kunnen worden.

Opinum zal de Klant waar mogelijk minstens tien (10) Werkdagen vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van de geplande diensten met betrekking tot de update die de beschikbaarheid van de Diensten waarschijnlijk zal beïnvloeden of die waarschijnlijk een wezenlijke negatieve impact zal hebben op de Diensten.

Ondersteunende diensten

Vanaf de Ingangsdatum en met inachtneming van de tijdige betaling door de Klant van de Abonnementskosten en/of ondersteuningskosten (indien van toepassing; geen ondersteuningsdiensten met betrekking tot de gratis proefversie van het Platform), zal Opinum ondersteuningsdiensten verlenen met betrekking tot aan het Platform in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en zoals uiteengezet in de Bestelling.

De Klant wijst één of twee enkele contactpersoon(en) aan voor Opinum en de Eindgebruikers voor ondersteuningsgerelateerde zaken (hierna het “SPOC”). Als een Incident wordt geconstateerd door de Klant (of een Eindgebruiker), zal de SPOC eerst het Incident bekijken en beoordelen. Als het Incident niet kan worden opgelost door de SPOC, en op voorwaarde dat het Incident niet buiten de reikwijdte valt, kan de SPOC Opinum op de hoogte stellen van een dergelijk Incident via de toepasselijke ondersteuningskanalen zoals gespecificeerd in de documentatie (of een andere communicatiemethode gespecificeerd door advies van tijd tot tijd), en de SPOC wijst een prioriteitsniveau toe aan het Incident en specificeert de details van het Incident (in overeenstemming met de prioriteitsniveaus zoals uiteengezet in de Order). Na ontvangst van een kaartje, Opinum kan naar eigen goeddunken bepalen of het Incident al dan niet een Incident is dat buiten de reikwijdte valt en de classificatie van Opinum is bindend en definitief. Opinum verbindt zich ertoe alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om de door de Klant via de SPOC's gemelde Incidenten binnen een redelijke termijn te verhelpen. Opinum behoudt zich het recht voor om de Klant alle kosten aan te rekenen die worden gemaakt in verband met het onderzoek naar de aard van een Incident op tijd- en materiaalbasis.

Ondersteuningsdiensten voor Incidenten die buiten het bereik vallen, zijn niet bij de vergoedingen inbegrepen. De Klant heeft echter het recht om vragen te stellen over het Platform en Opinum zal te goeder trouw op elk verzoek van de Klant antwoorden, zonder enige bindende verbintenis. Opinum kan voor alle aldus verleende diensten kosten in rekening brengen op basis van tijd en materiaal tegen de dan geldende tarieven. Op verzoek deelt Opinum de Klant de geldende tarieven mee.

Met name Incidenten veroorzaakt door een van de volgende zaken zijn niet inbegrepen in de ondersteunende diensten, maar de Klant kan Opinum vragen om diensten te verlenen met betrekking tot dergelijke incidenten waarvoor Opinum bijkomende vergoedingen kan aanrekenen (op basis van tijd en materiaal op dat moment) huidige tarieven) (niet-uitputtend) (i) buiten bereik Incidenten; (ii) misbruik of verkeerd gebruik van het Product; (iii) wijziging van het Product die niet is uitgevoerd door of met toestemming van Opinum; (iv) verkeerde configuratie niet uitgevoerd door of met toestemming van Opinum; (v) het gebruik van onjuiste gegevens of datastructuren; (vi) elke andere installatie dan een ondersteunde release; (vii) het gebruik van een andere omgeving dan de productieomgeving van Opdrachtgever; of (viii) elk Incident veroorzaakt door de Klant of zijn Eindgebruikers.

Garantie

De Klant erkent en stemt ermee in dat het Platform en de Diensten worden geleverd "zoals ze zijn". Met uitzondering van de voorgaande garantie en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doet Opinum geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot enige aangelegenheid onder deze Overeenkomst (inclusief het Platform en de Diensten) en Opinum wijst alle verklaringen of garanties af, expliciet of impliciet, inclusief (zonder beperking) alle impliciete garanties van nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of niet-inbreuk.

Hosting

Het Platform wordt gehost door de Hosting Partner en Opinum is gerechtigd om de Diensten van de Hosting Partner (“Hosting Diensten”) aan de Klant te leveren. De Klant verklaart en garandeert dat hij de algemene voorwaarden van de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden van de Hosting Partner zoals beschikbaar op zijn website de (“Hosting Voorwaarden”) accepteert en erkent en stemt ermee in dat de Hosting Partner het recht behoudt om eenzijdig wijzigingen aan te brengen deze voorwaarden te allen tijde. De Klant zal Opinum schadeloos stellen en vrijwaren voor elke niet-naleving van dergelijke voorwaarden. Opinum is niet verantwoordelijk voor enige niet-beschikbaarheid van het Platform voor zover dit te wijten is aan een Hosting Partner.

De Klant erkent dat de Hostingdiensten zullen worden uitgevoerd in de datacenters van de Hosting Partner. De garanties uiteengezet in de Hostingvoorwaarden zijn niet van toepassing indien de niet-conformiteit met de serviceniveauvoorwaarden te wijten is aan een ongeval, misbruik of gebruik op een andere manier die niet verenigbaar is met de Hostingvoorwaarden of deze Overeenkomst. Opinum en de Hosting Partner geven geen andere garanties en verwerpen alle andere expliciete, onuitgesproken of wettelijke garanties, inclusief garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, adequate kwaliteit, titel of niet-inbreuk. Opinum geeft in geen geval enige garantie met betrekking tot de Hostingdiensten.

Opinum maakt dagelijks een back-up van de database. Deze Klantgegevens worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop de Klantgegevens zijn aangemaakt of geüpload naar het Platform. Na drie (3) jaar is Opdrachtgever verplicht opslagruimtes aan te schaffen. Anders worden de klantgegevens verwijderd.

Gedurende een periode van twee (2) maanden vanaf de beëindiging van de contractuele relatie bewaart Opinum de Gegevens van de Klant. Na deze periode worden de Klantgegevens vernietigd zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

De Klant kan Opinum vragen om een ​​back-up te maken van zijn Klantgegevens. De methode voor de overdracht van de Klantgegevens wordt door Opinum voorgesteld en aangerekend tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de aanvraag van de Klant, rekening houdend met de hoeveelheid en het type Klantgegevens dat moet worden overgedragen.

De Klant geeft namens zijn Eindgebruikers toestemming aan de Hosting Partner om alle Persoonsgegevens te verwerken zoals bedoeld in deze Overeenkomst.

Privacy en gegevensbescherming

Elke Partij zal voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten inzake privacy en gegevensbescherming, meer in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“GDPR”) met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de GDPR). Het privacybeleid van Opinum is beschikbaar op: https://www.opinum.com/nl/privacy-policy.

De Klant verklaart en garandeert aan Opinum dat hij het wettelijke recht heeft om alle Persoonsgegevens bekend te maken waarover Opinum beschikt krachtens of in verband met deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle Persoonsgegevens die door de Eindgebruiker zouden kunnen worden bekendgemaakt terwijl gebruik van het Platform en de Diensten) en dat de Klant een geldige rechtsgrond heeft om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken en dergelijke Persoonsgegevens mee te delen aan Opinum in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Klant verbindt zich ertoe alle Betrokkenen voldoende te informeren over dergelijke verwerkingsactiviteiten door de Klant en/of Opinum (indien van toepassing) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wanneer een van de Klanten van Opinum beslist om via de Marktplaats een leverancier in dienst te nemen, stemt de Klant ermee in dat Opinum zijn gegevens aan de leverancier mag doorgeven om de aangeboden diensten uit te voeren in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen Opinum en de leveranciers.

Bij de verwerking van Cliëntgegevens verbindt Opinum zich ertoe alle passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen elke andere onwettige vorm van verwerking.

Opinum zal de Persoonsgegevens van de Klant gebruiken in overeenstemming met de Gegevensverwerkingsovereenkomst zoals gesloten tussen de Partijen en zoals hieraan gehecht. Voor het overige wordt de Klant verzocht deze Overeenkomst te raadplegen voor de rechten, plichten en plichten van de Klant en Opinum met betrekking tot Persoonsgegevens.

Indien wijzigingen of toekomstige wijzigingen in de gegevensbeschermingswetten ertoe leiden of zullen leiden dat een of beide partijen de gegevensbeschermingswetten niet naleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die onder deze overeenkomst wordt uitgevoerd, dan zullen de partijen hun uiterste best doen om onmiddellijk de variaties op deze Overeenkomst overeenkomen die nodig kunnen zijn om een ​​dergelijke niet-naleving te verhelpen.

Om de continue werking van de Diensten te verzekeren, kan het al dan niet facultatieve abonnement op bepaalde Diensten en faciliteiten die door Opinum worden aangeboden, de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie vereisen. De doorgifte van Persoonsgegevens wordt echter gerealiseerd door het implementeren van de waarborgen die zijn vastgelegd in de AVG en door het toepassen van de aanvullende maatregelen die zijn opgenomen in de Modelcontractbepalingen en andere genomen handhavings- en beveiligingsmaatregelen.

Niet-competitie

De Klant zal gedurende de looptijd van deze Voorwaarden en een periode van vierentwintig (24) maanden na beëindiging ervan, direct of indirect, alleen of samen met andere personen, voor eigen rekening of samen met, door of namens personen, agenten, tussenpersonen, joint ventures of allianties, hetzij als aannemer, directeur, aandeelhouder, adviseur, onderaannemer, werknemer of in enige andere hoedanigheid aan derden in de Europese Economische Ruimte een product en/of dienst leveren die vergelijkbaar is met of dezelfde functionaliteiten heeft als het Platform of de Diensten van Opinum.

Niet-werving

De Klant zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opinum, voor de duur van deze Algemene Voorwaarden en gedurende vierentwintig (24) maanden na de beëindiging ervan, werknemers of onafhankelijke contractanten van Opinum aanwerven die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Algemene Voorwaarden, dan wel deze werknemers of zelfstandigen direct of indirect (bij bedrijven waarin opdrachtgever directe of indirecte belangen heeft) voor zich laten werken, hen daartoe benaderen of voor tewerkstelling bij derden aanbevelen.

Gemengd

Definities – Gedefinieerde termen hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in artikel 23 van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid - Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen niettemin volledig van kracht. Elke partij stelt alles in het werk om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of vergelijkbaar economisch effect.

Overleven - De bepalingen van deze Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

Verklaring van afstand en volledige overeenkomst - Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door middel van een schriftelijke overeenkomst die is uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide partijen. Van deze Overeenkomst kan alleen afstand worden gedaan door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die recht heeft op de voordelen van een dergelijke afstand. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. De Klant erkent dat de algemene voorwaarden van de Klant niet van toepassing zijn en dus uitdrukkelijk worden uitgesloten, zelfs indien dergelijke algemene voorwaarden een gelijkaardige clausule zouden bevatten.

Kennisgevingen - Elke kennisgeving die op grond van deze Overeenkomst moet worden betekend, wordt in eerste instantie per e-mail verzonden naar de e-mailadressen die in de Bestelling worden vermeld. Alle kennisgevingen per elektronische post zijn alleen geldig indien de ontvangstbevestiging uitdrukkelijk per elektronische post is gegeven door de ontvangende Partij. Indien de ontvangende Partij binnen vijf (5) Werkdagen geen ontvangstbevestiging heeft gegeven, kunnen alle kennisgevingen schriftelijk worden gedaan en worden betekend door persoonlijke overhandiging of aangetekende brief, gericht aan een van de Partijen op het adres vermeld in de Bestelling of aan een dergelijke Partij. ander adres zoals een partij kan aangeven door kennisgeving hieronder. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven ofwel (i) indien met de hand, op het moment van daadwerkelijke aflevering ervan aan de ontvangende Partij op het adres van die Partij, (ii) indien verzonden per nachtkoerier,

Publiciteit - Opinum heeft het recht (tenzij anders aangegeven in de Bestelling) om handelsmerken of andere merken van de andere Partij (inclusief de bedrijfsnaam van de andere Partij) te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden, zoals (maar niet beperkt tot) klantreferenties op de website van Opinum en op verkooppresentaties.

Interpretatie - In deze Overeenkomst (tenzij de context anders vereist of toelaat):

(a) Verwijzingen naar een statuut of statutaire bepaling omvatten een verwijzing naar dat statuut of statutaire bepaling zoals van tijd tot tijd gewijzigd, uitgebreid of opnieuw vastgesteld;

(b) Woorden die het enkelvoud importeren, omvatten ook het meervoud, woorden die elk geslacht importeren, omvatten elk geslacht en woorden die personen importeren, omvatten rechtspersonen en rechtspersonen; en elk geval omgekeerd;

(c) De kopjes of bijschriften bij de artikelen zijn alleen bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie of opbouw van deze Overeenkomst.

Relatie tussen de partijen - De relatie tussen Opinum en de klant is die van onafhankelijke contractanten. Geen van beide partijen is een agent voor de andere partij en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten, expliciet of impliciet, in naam van de andere partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die partij voor uitdrukkelijke doeleinden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst.

Niet-overdracht - De Klant zal zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opinum. De toestemming van Opinum moet per aangetekende brief worden gevraagd, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-verkrijger. Onder voorbehoud van eventuele hierin opgenomen beperkingen op toewijzing, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst ten goede komen aan en bindend zijn voor de Partijen hierbij en hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Taal - De overeenkomst is alleen in de Engelse taal, welke taal in alle opzichten doorslaggevend is. Bovendien zullen alle mededelingen en kennisgevingen die ingevolge de Overeenkomst worden gedaan of gegeven, in de Engelse of Nederlandse taal zijn.

Elektronische handtekening - Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst, inclusief de Bestelling, elektronisch kan worden ondertekend. De Partijen komen overeen de ontvankelijkheid, afdwingbaarheid of bewijskracht van de Overeenkomst of Bestelling niet te betwisten op basis van de elektronische handtekening ervan. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat langs elektronische weg ondertekende Overeenkomsten schriftelijk bewijs vormen en dezelfde bewijskracht hebben als een papieren document overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg erkennen de Partijen uitdrukkelijk dat de langs elektronische weg ondertekende overeenkomst geldig kan worden tegengesproken.

Bijzondere voorwaarden

De Partijen verbinden zich ertoe om, indien van toepassing, de aanvullende Bijzondere Voorwaarden, zoals uiteengezet in de Bestelling, na te leven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en de Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige afdeling). Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst.