OPINUM begrijpt uw behoefte aan online privacy en weet dat privacy ook voor u een belangrijke kwestie is. Daarom doen wij ons best om uw privacy te respecteren.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op alle Persoonsgegevens (hierna "Gegevens") die worden verwerkt door OPINUM die optreedt als Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en dekt alle Gegevensverwerking waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Dit beleid is van toepassing op de websites van OPINUM: opinum.com, pages.opinum.com, blog.opinum.com, datahub.opinum.com, support.opinum.com, careers.opinum.com. 

Dit Beleid bevat, onder andere, informatie over de Gegevens die OPINUM verzamelt, alsmede hoe wij die Persoonsgegevens verwerken. Er wordt ook beschreven hoe u kunt controleren hoe wij uw gegevens gebruiken.

Door onze websites te gebruiken, u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en evenementen, ons uw gegevens te verstrekken via het contactformulier of u in te schrijven voor een dienst aangeboden door OPINUM, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, dient u geen gebruik te maken van onze site of ons uw gegevens te verstrekken. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, stemt u ermee in dat u niet zult kunnen genieten van alle diensten en andere voordelen die OPINUM aanbiedt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit document, kunt u contact opnemen met dpo@opinum.com

Gegevensbeheerder

OPINUM, met maatschappelijke zetel te Rue Emile Francqui, 6 bte 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (BCE) onder nummer 0561.807.172, neemt de rol van Gegevensbeheerder op zich met betrekking tot de via de website verzamelde Persoonsgegevens.

In zijn hoedanigheid van Controller is OPINUM verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van de Gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer bepaald met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarnaar wordt verwezen als "GDPR") en de Belgische Wet van 30 juli 2018.

 

Soorten verzamelde gegevens

OPINUM kan de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  1. Identiteits- en contactgegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum (indien van toepassing), e-mailadres, telefoonnummer/GSM, thuisadres (indien van toepassing), titel van de titel (indien van toepassing), land, bedrijfsnaam, titel van het beroep, identificatienummers van sociale netwerken en informatie die aan ons wordt doorgegeven via uw account (bijv. Google, Facebook of LinkedIn).
  2. Carrière-informatie (aanwerving): CV, academische gegevens, arbeidsverleden, professionele referenties, gegevens van professionele evaluaties, technische en persoonlijkheidsvragenlijsten, hobby's en sport.

OPINUM verzamelt ook automatisch de volgende informatie via cookies, log files en technische identificatoren:

- IP-adres van de aanvragende computer;

- Identificatie mobiel apparaat;

- Type webbrowser ;

- Browser voorkeuren;

- Datum en tijdstip van toegang

- Hoeveelheid overgedragen gegevens ;

- Toegangsstatus

- Website van waaruit toegang wordt verleend;

- Besturingssysteem van de computer;

- Domeinnaam van de internet service provider;

- Duur van het bezoek aan de website;

- Geraadpleegde pagina's;

- Taal van navigatie.

 

De hierboven vermelde informatie kan derhalve niet worden gebruikt om u te identificeren. Het is technisch noodzakelijk om u de relevante website-inhoud te verschaffen die u hebt aangevraagd en kan niet worden vermeden bij het gebruik van het internet. Om ons te voorzien van relevante informatie over uw activiteit op de Website, evalueren wij deze anonieme informatie statistisch om de aanwezigheid van de Website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

Wij nodigen u uit ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer details.

 

Hoe de gegevens worden verzameld

Deze gegevens worden in de volgende gevallen verzameld:

- Wanneer u contact met ons opneemt (al dan niet via een formulier);

- Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief;

- Wanneer u zich inschrijft voor onze evenementen;

- Wanneer u informatie/offertes aanvraagt;

- Wanneer u een aankoop doet en uw factureringsgegevens doorgeeft;

- Wanneer u klantgegevens of uw gebruikersprofiel verstrekt, verwerken wij deze informatie namens uw organisatie in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomst;

- van uw browser of mobiele apparaat over uw gebruik van de Sites en de Dienst;

- Via derden, zoals dienstverleners, sociale netwerken, advertentienetwerken en marketingbureaus, of dienstintegratoren wanneer u gebruik maakt van derde partij-integratoren;

- Tijdens het wervingsproces.

 Doeleinden van gegevensverzameling

OPINUM verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om te reageren op uw verzoeken om informatie, al dan niet via een contactformulier, of voor een verzoek om een offerte. Als u contact met ons opneemt, bewaren wij een dossier van uw correspondentie of opmerkingen, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

- Om uw inschrijving op onze nieuwsbrief te beheren. Het doel hiervan is om u van tijd tot tijd te informeren over ons nieuws en de evolutie van onze producten en diensten;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

- Om uw rekening te beheren. Wanneer u zich registreert, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u toegang te verlenen tot onze diensten en om u te verifiëren en met u te communiceren;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

- Om u marketing- of promotieberichten over onze diensten te sturen;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang.

 

- Voor de onderhandeling, sluiting en uitvoering van een contract en de levering van onze diensten;

De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

- Voor de organisatie en het beheer van evenementen;

De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, zodra u uw toestemming hebt gegeven om u voor een evenement in te schrijven.

- Voor het beheer en de verbetering van onze Diensten en Site;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang.

- Voor de verwerking van sollicitaties;

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang en onze wettelijke verplichting.

 

Duur van de bewaring van gegevens

Behalve wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door het naleven van andere wettelijke of reglementaire verplichtingen, zal OPINUM uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en te vervullen, behoudens een langere bewaartermijn die gerechtvaardigd zal worden door het legitieme belang dat OPINUM kan hebben.

Wanneer OPINUM uw gegevens niet langer nodig heeft, worden deze verwijderd of anoniem gemaakt indien verwijdering niet mogelijk is. In dat geval zal OPINUM het isoleren en veilig opslaan totdat verwijdering mogelijk is.

De gegevens zullen worden opgeslagen op servers van OPINUM SA van publiek recht, rue Emile Francqui, B-1435 Mont-Saint-Guibert.

Bekendmaking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de levering van de diensten en de optimalisering ervan (bijv. zakenpartners, betalingspartners, leveranciers, consultants, dienstverleners, enz.) Indien het noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel aan derden verstrekken, zal de betrokken derde verplicht zijn uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de verplichtingen die door de GDPR worden opgelegd. Zo kunnen wij in het kader van onze zakelijke relaties en om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, gebruik maken van hulpmiddelen van externe dienstverleners, waardoor uw gegevens naar het buitenland worden doorgegeven (zie lijst). In geval van een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens garanderen wij u dat wij alle nodige maatregelen zullen treffen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. Deze derden zijn entiteiten waarvan wij hebben vastgesteld dat de uitgevoerde controles op de beveiliging en gegevensbescherming adequaat en toereikend zijn en met wie wij ook contractuele verplichtingen zijn aangegaan.

De databanken waarin uw gegevens worden opgeslagen, zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Derden die in opdracht van OPINUM handelen kunnen toegang hebben tot OPINUM's gegevens. Deze Derden hebben enkel toegang tot deze gegevens om hun opdrachten voor OPINUM te kunnen uitvoeren.

Het kan echter voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken om te voldoen aan wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege die ons daartoe verplichten, alsmede om onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude of beveiligingsproblemen op te sporen of op te lossen, of om te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers, u of andere leden van het publiek.

Wij gebruiken en delen anonieme gegevens met derden om onze sites en dienstverlening te verbeteren.

 

Gegevensbescherming

OPINUM respecteert de privacy rechten en belangen van individuen.

Hiertoe verbindt OPINUM zich ertoe redelijke fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw Gegevens, (ii) verlies, vervalsing, vernietiging of wijziging van uw Gegevens, evenals (iii) onopzettelijke bekendmaking aan derden, en enige andere ongeoorloofde verwerking van uw Gegevens te voorkomen.

Rechten van de gebruiker

In verband met de verwerking van uw gegevens hebt u de volgende rechten:

  1. Recht van toegang: u hebt het recht uw gegevens op elk moment en kosteloos in te zien;
  2. Recht op correctie: u hebt het recht om uw gegevens aan te vullen of bij te werken;
  3. Recht op wissen: indien u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt om het recht op wissen uit te oefenen, zullen wij uw Gegevens uit onze database wissen. In dit kader zal OPINUM u niettemin informeren dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk zijn of niet langer kunnen worden geleverd;
  4. Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
  5. Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;
  6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Indien u uw privacyrechten wenst uit te oefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met dpo@opinum.com of ons een brief sturen naar OPINUM, Rue Emile Francqui, 6 Bt 4, 1435 Mont-Saint-Guibert.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop OPINUM uw vragen of opmerkingen heeft behandeld of indien u klachten heeft over de manier waarop OPINUM met uw Gegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de DPA: Rue de la presse, 35, 1000 Brussel of per e-mail naar contact@apd-gba.be

Andere websites

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u worden doorverwezen naar een andere website of internetbron, die informatie over u kan verzamelen via cookies of andere technologieën. OPINUM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor of heeft geen controle over deze andere websites of Internetbronnen of hun verzameling, gebruik en distributie van uw Gegevens. U dient het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te controleren om na te gaan of zij handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Bijwerking van het beleid

OPINUM behoudt zich het recht voor dit Beleid te wijzigen om te voldoen aan verplichtingen op grond van de privacywetgeving of om het aan te passen aan haar praktijken. In dit verband wordt u met name aangeraden regelmatig de website en de desbetreffende pagina waarop het beleid is weergegeven te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze bepalingen zullen worden beheerst, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van maximum één maand te rekenen vanaf de dag waarop het is ontstaan, welke termijn in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, kan worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel, die als enige bevoegd zijn.